Leverings- en privacy voorwaarden

Wij willen je graag op de hoogte houden van leuke acties, stijlvol wonen trends, interieuradvies, styling tips, nieuwe collecties, wooninspiratie en ander interessant nieuws via onze maandelijkse nieuwsbrief. Dat mogen wij alleen als jij ons toestemming verleend en je zelf inschrijft hiervoor. Dat vinden wij ook want het is goed als jij weet wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe wij hiermee omgaan. Lees daarom eerst onze privacyverklaring hieronder voordat jij je inschrijft!

Jolanda Maurix | JOXAL interieur | Over JOOZ | Interieuradvies | Onze projecten

PRIVACY VERKLARING

Je leest hier de privacy verklaring van JOXAL interieur. Wij zijn een interieurbedrijf dat zich richt op totaal interieuradvies, shutters, raamdecoratie, wandbekleding, verf, behang, gordijnen en meubelstoffen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door JOXAL interieur verzameld worden. Het is goed als jij weet wat wij met die informatie doen en hoe je jouw wensen rondom deze gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door JOXAL interieur, neem dan gerust contact op!

Doel van de gegevens

Er bestaan een aantal doelenwaarvoor persoonsgegevens verzameld worden door JOXAL interieur. Deze staan hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
JOXAL interieur stuurt via e-mail maandelijks een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn zowel commercieel, informerend en inspirerend van aard. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van JOXAL interieur. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden, bijvoorbeeld in de showroom te Schagen of via onze social media kanalen. Ook in die gevallen zullen wij alleen jouw voornaam, achternaam en e-mailadres in het systeem invoeren. Wat wij dan feitelijk doen is het inschrijfformulier invullen namens jou. Dat doen wij alleen als jij daar toestemming toe hebt gegeven.

Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met JOXAL interieur via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarna nemen wij contact met jou op, vrijblijvend.

Ontvangers

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met hert programma dat Mailchimp heet. Op het moment dat jij je inschrijft en aanmeldt voor de maandelijkse nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Deze emaillijst gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de maandelijkse nieuwsbrief.

Hosting
De e-mail van JOXAL interieur wordt gehost bij TransIP BV. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP BV.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door JOXAL interieur, maar niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de activiteiten, behalve als op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in de desbetreffende lijst van Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk altijd uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@joxalinterieur.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met JOXAL interieur via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze emails worden maximaal twee jaar bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen foto’s of fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden slechts beheerd in de al genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door JOXAL interieur of door eerder genoemde derden beheerd worden, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en worden beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een extra beveiligde tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt er een code gegenereerd vanuit de software en verstuurd naar JOXAL interieur. Deze code dienen we dan te gebruiken tijdens het inlogproces, anders verkrijgen we geen toegang. De apparaten die je gegevens openen zijn ieder zelf ook vergrendeld met een wachtwoord of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot slechts de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt ieder bezoek aan onze website beveiligd door het SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van JOXAL interieur een privé verbinding is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url in de adresbalk bovenin je scherm.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij JOXAL interieur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt altijd het recht om dit te laten rectificeren door JOXAL interieur, maar je kan het ook zelf. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je gemakkelijk zelf aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan iedere mail. Daar kun je je ook uitschrijven indien gewenst.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij JOXAL interieur vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om je gegevens te laten wissen bij ons. Als je je uitschrijft via de link onderaan de nieuwsbrief dan worden je contactgegevens sowieso gewist uit de Mailchimp lijst.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat JOXAL interieur niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij dat JOXAL interieur jouw gegevens niet meer gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@joxalinterieur.nl onder toezending van een kopie van jouw id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

JOXAL interieur verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Zoals het aanbieden van diensten of producten van JOXAL interieur via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres bijvoorbeeld, deze is nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd dan kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met JOXAL interieur met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

JOXAL interieur behoudt zich ten alle tijden het recht de gegevens te openbaren, alleen als dit wettelijk is vereist en/of wanneer JOXAL interieur dit gerechtvaardigd acht om te helpen bij een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JOXAL interieur te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy te respecteren, zoveel als mogelijk. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leverings-betaling- product voorwaarden JOXAL Interieur gevestigd te Schagen.
1) Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JOXAL Interieur, alsmede op alle door JOXAL Interieur met de
wederpartij gesloten overeenkomsten.
1.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door JOXAL Interieur niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van
toepassing.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden binden JOXAL Interieur slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2) Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van JOXAL Interieur zijn vrijblijvend.
2.2 Opdrachten van wederpartijen naar aanleiding van een aanbieding van JOXAL Interieur zijn eerst na schriftelijke aanvaarding voor
JOXAL Interieur bindend.
3) Levering
3.1 Alle producten van JOXAL Interieur worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden
teruggenomen.
3.2 JOXAL Interieur heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomst te factureren.
3.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
3.4 Overschrijving van levering termijnen door JOXAL Interieur geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.
3.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.
3.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is JOXAL Interieur voorafgaande gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de
wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.
3.7 JOXAL Interieur is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens
JOXAL Interieur, ongeacht uit welke overeenkomst deze voorwaarden voortvloeien.
4) Eigendomsvoorbehoud
4.1 De door JOXAL Interieur aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van JOXAL Interieur totdat de daarop betrekking
hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.
4.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting jegens JOXAL Interieur, is JOXAL Interieur
gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
5) Prijzen en betalingsconditie
5.1 Facturen van JOXAL Interieur dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen
de daartoe aangegeven termijn.
5.3 Bij niet betaling binnen de vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd met een
minimum van 1% per maand of een gedeelte van een maand over het factuurbedrag.
5.4 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van
15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.
5.5 Al hetgeen de wederpartij aan JOXAL Interieur is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zijn in gebreke is, alsmede ingeval van
faillissement, (voorlopig) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.
5.6 JOXAL Interieur is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of ten gevolge van valutakoerswijzigingen, aan de wederpartij door
te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.
5.7 JOXAL Interieur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen of condities.
6) Reclames
6.1 Reclames ten aanzien van de door JOXAL Interieur geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan JOXAL Interieur
te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, resp. ontvangst der goederen.
6.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en
vervalt het recht op reclame jegens JOXAL Interieur, evenals in geval van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.
6.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.
Gordijnen – meubel stoffen, raamdecoratie en binnen zonwering kunnen geleverd worden met een geringe kleurafwijking tov
showmodellen en stalen materiaal. Dit is inherent aan deze producten. Tevens kunnen natuurlijke materialen zoals bv linnen krimpen of
uitzetten tov de oorspronkelijke maatvoering. Dit is inherent aan het product.
7) Aansprakelijkheid
7.1 In geval van gegronde reclame is JOXAL Interieur slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel
tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door JOXAL Interieur zijn terug ontvangen, zulks
ter keuze van JOXAL Interieur.
7.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van JOXAL Interieur voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met
de geleverde goederen, uitgesloten.
8) Overmacht
8.1 Van overmacht aan de zijde van JOXAL Interieur is sprake, indien JOXAL Interieur na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt
aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen
ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheid maatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, een en ander zowel
in het bedrijf van JOXAL Interieur als bij derde van wie JOXAL Interieur de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk
betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van JOXAL Interieur.
8.2 Beoogde levering termijnen worden verlengd met de periode gedurende welke JOXAL Interieur door overmacht is verhinderd aan haar
verplichtingen te voldoen.
8.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
9) Ontbinding
9.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens JOXAL Interieur rustende verplichting,
is JOXAL Interieur gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welke geval de wederpartij
gehouden is tot vergoeding van alle door JOXAL Interieur geleden c.q. te lijden schade met een minimum van 25% van de
overeengekomen prijs.
10) Toepasselijk recht en forum
10.1 Alle tussenpartijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de
bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van JOXAL Interieur, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter
keuze van JOXAL Interieur.
11) Garantie
11.1 Op alle producten geeft JOXAL Interieur 2 jaar garantie vanaf de factuurdatum. In de garantietermijn worden niet werkende en defecte
onderdelen kosteloos vervangen.
De klant kan in geen geval aanspraak maken op tijdsvergoeding en/of reiskostenvergoeding. Daarnaast zijn alle moedwillige
beschadigingen, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundig montage, door verkeerde bediening en de gevolgschade door
personen uitgesloten van garantie.
12) Parkeerkosten: Parkeerkosten worden op nacalculatie gefactureerd.
Aldus opgesteld te Schagen d.d. 27-12-2017

Thermische breuk

Behangadvies Joxal

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Door je in te schrijven ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Vrijblijvend Interieuradvies

Een interieur moet prachtig zijn en ook passen bij jouw persoonlijke stijl én leven. Ons doel is voor jou een comfortabel, sfeervol en vooral uniek interieur te creëren waarvan je iedere dag geniet, een heerlijk huis waar je met plezier leeft. Nu en nog heel veel jaren hierna. En dat lukt ons eigenlijk altijd!

Wil jij ook een heerlijk huis, vul dan dit formulier in dan nemen wij contact met je op voor vrijblijvend interieuradvies.

  Naam

  Telefoonnummer

  E-mailadres


  OVER JOXAL INTERIEUR

  Wij zijn Jolanda, Alfred en Petra van JOXAL interieur. Kom naar onze showroom in Schagen voor een fabelachtige collectie gordijnen, raamdecoratie en muurbekleding en het beste interieuradvies dat je ooit zal krijgen.

  Lees meer
  © 2024 | Dit is een Zeg maar Alex website.